ประกาศด่วน : นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ให้กรอกข้อมูลแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2560 (http://survey.msu.ac.th) และในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้บัณฑิตทุกคน Print Out ข้อมูลที่กรอกจากระบบ นำไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ณ จุดที่รับรายงานตัวของแต่ละคณะ จึงสามารถลงทะเบียนซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรได้