Breaking News

วีดิทัศน์ : ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ รางวัลเชิดชูเกียรติ (ย้อนหลัง)

รางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับชุมชน (MSU Engagement Thailand) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณ ยั่งยืน)

วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกี …

Read More »

วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ และนักวิจัยดีเด่น นักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น และผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557

รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ …

Read More »

วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ นักวิจัยดีเด่น นักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น และผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ สีหานาม  รางวัลเ …

Read More »