รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น

ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น และรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชู …

Read More »