กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562

หนังสือ ที่ อว 0605.1 (2) / ว3201 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรื่อง แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 18 กันยายน 2562)

Check Also

สถานที่รายงานตัวและซ้อมย่อย (วันแรก) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะต้นสังกัด

ผู้เข้ารับพระรา …