Breaking News

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562

หนังสือ ที่ อว 0605.1 (2) / ว6021 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563)

Check Also

ขอเชิญบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ร่วมตอบแบบสอบถาม ความคาดหวังต่อสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรับ e-voucher

ขอเชิญบัณฑิต มห …