หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

หนังสือ ที่ อว 0605.1(2) / ว6022 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563)

Check Also

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

เนื่องจากสถานกา …