หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

หนังสือ ที่ อว 0605.1 (2) / ว3202 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 18 กันยายน 2562)

Check Also

ระบบตรวจสอบลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบตรวจสอบลำดั …