Breaking News

ลำดับรายชื่อรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลำดับรายชื่อรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ข้อมูลจาก : กองทะเบียนและประมวลผล : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563)

Download File ลำดับรายชื่อ (PDF) *** ค้นหารายชื่อ กด Ctrl + F ***

Download File (จากเว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผล) : http://regpr.msu.ac.th/assets/pdf/ลำดับรายชื่อรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร.pdf

Download File (ไฟล์ PDF) : https://activity.msu.ac.th/congratulations/wp-content/uploads/2020/11/number.pdf

Check Also

ระบบตรวจสอบลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบตรวจสอบลำดั …