ด่วนที่สุด !!! แนวปฏิบัติของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในการตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

แนวปฏิบัติของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในการตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

ด่วนที่สุด !!! นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 ให้ตอบแบบสำรวจในระบบภาวะการหางานทำฯ ให้แล้วเสร็จก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร (ข้อมูลจาก : กองแผนงาน : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562)

1. ให้บัณฑิตเข้าไปตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตผ่านทางเว็บไซต์ http://survey.msu.ac.th โดยการ Login เข้าสู่ระบบซึ่งบัณฑิตจะต้องกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

2. ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้บัณฑิตทุกคน Print Out ข้อมูลที่กรอกจากระบบ นำไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ณ จุดที่รับรายงานตัวของแต่ละคณะ (หากไม่สมบูรณ์จะต้องกรอกข้อมูลในระบบใหม่)

3. สำหรับบัณฑิตที่ยังไม่ตอบแบบสำรวจในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับรายงานตัวของแต่ละคณะ (เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลลงระบบให้สมบูรณ์ก่อนจึงสามารถลงทะเบียนซ้อมรับฯ ได้)

4. บัณฑิตสามารถตรวจสถานะ และ Print Out การตอบแบบสำรวจได้ที่ http://survey.msu.ac.th

สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ http://survey.msu.ac.th โดยใช้ Username และ Password เดียวกันระบบบริการการศึกษา (ระบบทะเบียน) หรือสามารถใช้รหัสนิสิตเป็น Username และ รหัสบัตรประชาชนเป็น Password ได้ หากบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ท่านใดมีปัญหาในการเข้าใช้งานหรือการกรอกแบบสอบถามในระบบ สามารถแจ้งได้ที่ Inbox ของเพจ “ระบบสำรวจภาวะการหางานทำ” หรือ โทร 043-754240 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Email : jutarat.thon@msu.ac.th

Check Also

ระบบตรวจสอบลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบตรวจสอบลำดั …