Breaking News

กำหนดการซ้อมย่อย (วันที่สอง) ณ สถานที่จริง (11 ธันวาคม 2563)

กำหนดการซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ (ซ้อมย่อยวันที่สอง)

(ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563)

การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อย

บัณฑิตหญิง : แต่งกายสุภาพ สวมกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้น (หรือตามที่คณะต้นสังกัดกำหนด)
บัณฑิตชาย : แต่งกายสุภาพ สวมเสื้อเชิ้ต และสวมรองเท้าหุ้มส้น (หรือตามที่คณะต้นสังกัดกำหนด)

ในวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันรับจริง

ในวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันรับจริง ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนต้องไปรายงานตัว  ณ  จุดรับรายงานตัว  และทำการตรวจสอบรายชื่อกับกรรมการผู้ควบคุมแถว เป็นการยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มิฉะนั้นจะไม่มีรายชื่อในรายชื่อเบิกตัวบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนต้องเข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมฯ  ตามวัน  เวลา  ที่กำหนดทุกครั้ง หากไม่เข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมฯ  จะถือว่าสละสิทธิ์และถูกคัดชื่อออกจากการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  อนึ่งจะต้องถือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้างต้น  หากผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไม่สามารถปฏิบัติตามได้  ประธานคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ  จะดำเนินตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้

Check Also

ระบบตรวจสอบลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบตรวจสอบลำดั …