Breaking News

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้มีการดำเนินมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค โดยกำหนดข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้ (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563)

Check Also

ขอเชิญบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ร่วมตอบแบบสอบถาม ความคาดหวังต่อสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรับ e-voucher

ขอเชิญบัณฑิต มห …