ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) เพื่อให้การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมาายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงประกาศเรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ดังต่อไปนี้ (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562)

Check Also

ระบบตรวจสอบลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบตรวจสอบลำดั …