รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 (รองศาสตราจารย์พรรณวดี จุรีมาศ)

วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับชุมชน (MSU Engagement Thailand) และรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

1. รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น
1.1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– รองศาสตราจารย์พรรณวดี จุรีมาศ
1.2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
2. รางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับชุมชน (MSU Engagement Thailand)
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณ ยั่งยืน
3. รางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน

ผลิตโดย : งานสถานีโทรทัศน์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 (นายชวน หลีกภัย)

วีดิทัศน์ประกาศ …