Breaking News

รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 (นายทองใส ทับถนน)

วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562

1. ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
2. ประเภทผู้ทำประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
3. ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย
3.1 สาขาบำเพ็ญประโยชน์
พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ (อุทัยสา))
3.2 สาขาวิชาชีพ
ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา
3.3 สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นายทองใส ทับถนน

ผลิตโดย : งานสถานีโทรทัศน์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Check Also

ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 (ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา)

 วีดิทัศน์ประก …