มมส จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับชุมชน (MSU Engagement Thailand) และรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น

โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์มหาวิทยาลัย ที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จนเป็นที่ประจักษ์ว่าได้กอปรกิจอันดีงามให้แก่สังคม ให้แก่มหาวิทยาลัยประเทศชาติ จึงได้ให้ปริญญากิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับชุมชน (MSU Engagement Thailand) และรางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในโอกาสนี้ นายสราวุธ เบญจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้และโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ได้รับรางวัลโดยมีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ ดังนี้
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ นายชวน หลีกภัย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จำปาทอง

รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1. พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ (อุทัยสา)) (ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์)
2. นายทองใส ทับถนน (ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

รางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี จุรีมาศ
รางวัลเชิดชูเกียรติพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับชุมชน (MSU Engagement Thailand) ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ยั่งยืน
รางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน

โดยทุกท่านจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและรางวัล ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB MSU :  https://www.facebook.com/pg/MahasarakhamUni/photos/?tab=album&album_id=3157373384277211&ref=page_internal

ภาพ : แสงเทียน วงษาเวียง /อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

Check Also

บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส วันที่สอง

บรรยากาศพิธีพระ …