Breaking News

วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557

1. พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการก­ีฬา
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยกาญจน ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
4. ศาสตราจารย์พิเศษชลธิรา สัตยาวัฒนา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาไทศึกษา
5. ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
6. นายสุภชัย วีระภุชงค์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
7. นายอักกพล พฤกษะวัน ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

Check Also

ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 (ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา)

 วีดิทัศน์ประก …