Breaking News

วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ และนักวิจัยดีเด่น นักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น และผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557

รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรนนท์ สายัณห์เกณะ รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น
2. ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประเภททำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ศรีภา รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์
4. อาจารย์วิวัฒน์ วอทอง รางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยา­ลัยมหาสารคาม ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ
5. นางสาวจินตรา จันทร์เหลือง (จินตหรา พูนลาภ) รางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยา­ลัยมหาสารคาม ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นักวิจัยดีเด่น นักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น และผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สายจันทา รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น
2. อาจารย์ ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ รางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น

Check Also

ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 (ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา)

 วีดิทัศน์ประก …