Breaking News

รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ และนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558

วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ  และนักวิจัยดีเด่น นักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น และผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558

Check Also

ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 (ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา)

 วีดิทัศน์ประก …