Breaking News

รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น นักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น และผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

Check Also

ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 (ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา)

 วีดิทัศน์ประก …