Breaking News

รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

Check Also

ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 (ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา)

 วีดิทัศน์ประก …