ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี (ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558) เพื่อให้การดำเนินการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 17/2558 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561)

Check Also

ระบบค้นหา แถว ที่นั่ง และลำดับ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบค้นหา แถว ท …