ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี (เพิ่มเติม) ในกรณีตั้งครรภ์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี (เพิ่มเติม) ในกรณีตั้งครรภ์ (ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ฉบับวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตามความข้อ 1 (4) ว่าด้วยอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ขึ้นไป นับถึงวันกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้สามารถขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ไม่เกิน 1 ปี แล้วนั้น (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561)

Check Also

ระบบค้นหา แถว ที่นั่ง และลำดับ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระบบค้นหา แถว ท …