กำหนดการพิธีซ้อมใหญ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ รายงานตัว ณ จุดรับรายงานตัว โดยมี เจ้าหน้าที่กองทะเบียน เป็นผู้ดูแลและอำนวยความสะดวก (จุดรายงานตัว : อาคารราชนครินทร์  และจุดตรวจเครื่องแต่งกาย : อาคารราชนครินทร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560)