ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)  เพื่อให้การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา  2559-2560 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้  (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560)