รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ และนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558

วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ  และนักวิจัยดีเด่น นักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น และผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558