แผนผังพื้นที่สำหรับ การรับ-ส่งเสด็จ

แผนผังพื้นที่สำหรับ การรับ-ส่งเสด็จ (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560)