กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559-2560

          หนังสือ ที่ ศธ 0530.1 (2) / ว6593 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  เรื่อง  แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559-2560  (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560)