พระราโชวาท

พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระร
าชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ -๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
.........................................................

           สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

           ผู้มีความรู้ดี มีความสามารถทางวิชาการสูง อย่างเช่นบัณฑิตทั้งหลาย มักจะได้รับความเชื่อถือและความคาดหวังสูงไปด้วย ว่าแต่ละคนจะเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติดี แต่ในความเป็นจริง ความประพฤติปฏิบัติของคนเราจะเป็นอย่างไรนั้น มิได้ขึ้นอยู่กับการศึกษาเรียนรู้ทางวิชาการเพียงอย่างเดียว หากอยู่ที่การฝึกหัดอบรมทางความคิดจิตใจด้วย ผู้ใดฝึกตนให้เป็นคนคิดดีและมีจิตสำนึกในคุณธรรม ผู้นั้นก็จะคิดแต่สิ่งที่เป็นสาระ ที่ถูกต้องตามเหตุผล และที่เป็นประโยชน์เป็นความเจริญแท้ จึงไม่ว่าจะพูดจะทำสิ่งใด ก็พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์และเป็นความสัตย์จริง ทำแต่สิ่งที่พิจารณาแล้วว่าถูกต้องเหมาะสม นำมาซึ่งความสุขความเจริญทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพยายามฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้มีความคิดดี มีจิตใจสูง เพราะสิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานอันมั่นคงหนักแน่น ที่เกื้อกูลให้แต่ละคนมีความประพฤติปฏิบัติดี สมกับที่เป็นบัณฑิต

           ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและกิจการงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วหน้ากัน