การแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ปฏิบัติโดยถูกต้องเรียบร้อย และเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา  2559 - 2560 (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560)

 

 

 

ข้อห้าม

การแต่งกาย  (บัณฑิต)

การแต่งกาย  (มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต)