กำหนดการรายงานตัว / ซ้อมย่อย

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องรายงานตัวเข้าฝึกซ้อม ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้งและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด  มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต)

 

 

สถานที่รายงานตัวซ้อมย่อยตามคณะ วันแรก  (10 ธันวาคม 2560)
(ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560)

 


 

 กำหนดการซ้อมย่อย วันที่สอง ณ สถานที่จริง  (11 ธันวาคม 2560)
(ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560) 

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตว่าที่ร้อยตรี
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม 1 อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อย

บัณฑิตหญิง :      แต่งกายสุภาพ สวมกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้น
บัณฑิตชาย :      แต่งกายสุภาพ สวมเสื้อเชิ้ต และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้น

ในวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันรับจริง

ในวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันรับจริง ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนต้องไปรายงานตัว  ณ  จุดรับรายงานตัว  และทำการตรวจสอบรายชื่อกับกรรมการผู้ควบคุมแถว เป็นการยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มิฉะนั้นจะไม่มีรายชื่อในรายชื่อเบิกตัวบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนต้องเข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมฯ  ตามวัน  เวลา  ที่กำหนดทุกครั้ง หากไม่เข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมฯ  จะถือว่าสละสิทธิ์และถูกคัดชื่อออกจากการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  อนึ่งจะต้องถือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้างต้น  หากผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไม่สามารถปฏิบัติตามได้  ประธานคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ  จะดำเนินตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้