ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2560

          ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบุคคลดีเด่นผู้ทำประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประเภทบุคคลดีเด่นซึ่งได้ประกอบคุณงามความดีให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 สาขา  ได้แก่  สาขาบำเพ็ญประโยชน์  สาขาวิชาชีพ  และสาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2560

พระครูวินัยวรญาณ (มนูญชัย มนุญญพโล ภูการุณย์) (ประเภทผู้ทำประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย)

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบุคคลดีเด่นผู้ทำประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประเภทบุคคลดีเด่นซึ่งได้ประกอบคุณงามความดีให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 สาขา  ได้แก่  สาขาบำเพ็ญประโยชน์  สาขาวิชาชีพ  และสาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: พระครูวินัยวรญาณ (มนูญชัย มนุญญพโล ภูการุณย์) (ประเภทผู้ทำประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย)

ดร.สายหยุด จำปาทอง (ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์)

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบุคคลดีเด่นผู้ทำประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประเภทบุคคลดีเด่นซึ่งได้ประกอบคุณงามความดีให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 สาขา  ได้แก่  สาขาบำเพ็ญประโยชน์  สาขาวิชาชีพ  และสาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: ดร.สายหยุด จำปาทอง (ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์)

ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ (ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ)

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบุคคลดีเด่นผู้ทำประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประเภทบุคคลดีเด่นซึ่งได้ประกอบคุณงามความดีให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 สาขา  ได้แก่  สาขาบำเพ็ญประโยชน์  สาขาวิชาชีพ  และสาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ (ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ)

นางอังคนางค์ ศิริมณี (อังคนางค์ คุณไชย) (ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบุคคลดีเด่นผู้ทำประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประเภทบุคคลดีเด่นซึ่งได้ประกอบคุณงามความดีให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 สาขา  ได้แก่  สาขาบำเพ็ญประโยชน์  สาขาวิชาชีพ  และสาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: นางอังคนางค์ ศิริมณี (อังคนางค์ คุณไชย) (ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...