รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น

          ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ที่มีผลงานดีเด่น มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ หรือสังคมวิชาการทั่วไป ตลอดจนเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัย บัดนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกในคราวประชุม ที่ 6/2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง (รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ที่มีผลงานดีเด่น มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ หรือสังคมวิชาการทั่วไป ตลอดจนเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัย บัดนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกในคราวประชุม ที่ 6/2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: รองศาสตราจารย์ ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง (รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ (รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ที่มีผลงานดีเด่น มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ หรือสังคมวิชาการทั่วไป ตลอดจนเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัย บัดนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกในคราวประชุม ที่ 6/2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์ (รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น...