กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559-2560

          หนังสือ ที่ ศธ 0530.1 (2) / ว6593 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  เรื่อง  แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559-2560  (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560)

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559-2560

กำหนดการฝึกซ้อม

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องรายงานตัวเข้าฝึกซ้อม ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้งและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด  มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560)

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดการฝึกซ้อม