ขออนุญาตให้เข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

          หนังสือ ที่ ศธ 0530.1 (2) / ว6594 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  เรื่อง  ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560)

อ่านเพิ่มเติม: ขออนุญาตให้เข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ผังการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผังการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560)

อ่านเพิ่มเติม: ผังการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

แนวปฏิบัติของบัณฑิต ในการตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ด่วนที่สุด !!! นิสิตที่สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นปีการศึกษา 2559-2560 ให้กรอกข้อมูลในระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ให้แล้วเสร็จก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร

อ่านเพิ่มเติม: ตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)  เพื่อให้การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา  2559-2560 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้  (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560)

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ปฏิบัติโดยถูกต้องเรียบร้อย และเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา  2559 - 2560 (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560)

อ่านเพิ่มเติม: การแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการรายงานตัว / ซ้อมย่อย

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องรายงานตัวเข้าฝึกซ้อม ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้งและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด  มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต)

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดการรายงานตัว / ซ้อมย่อย

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตว่าที่ร้อยตรี

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตว่าที่ร้อยตรี วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ  ห้องประชุม  1  อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560)

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตว่าที่ร้อยตรี

ขออนุญาตให้เข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

          หนังสือ ที่ ศธ 0530.1 (2) / ว6594 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  เรื่อง  ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560)

อ่านเพิ่มเติม: ขออนุญาตให้เข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการพิธีซ้อมใหญ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ รายงานตัว ณ จุดรับรายงานตัว โดยมี เจ้าหน้าที่กองทะเบียน เป็นผู้ดูแลและอำนวยความสะดวก (จุดรายงานตัว : อาคารราชนครินทร์  และจุดตรวจเครื่องแต่งกาย : อาคารราชนครินทร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560)

อ่านเพิ่มเติม: กำหนดการพิธีซ้อมใหญ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ

          ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีการศึกษา  2559-2560  สามารถติดต่อสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะได้ตามขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้  (ข้อมูลจาก : กองกิจการนิสิต : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560)

อ่านเพิ่มเติม: การสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ