สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

- คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 3691/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560
- คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ .../2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายคุมแถว เบิกแถวบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560
- คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ .../2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจเครื่องแต่งกายบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560
-
-

 

 

.