พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558 -2559

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  รายละเอียดเพิ่มเติม...

มมส จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เวลา 15.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปยังสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายไทย) กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาการจัดตั้งสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ” ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ ทอดพระเนตรเกี่ยวกับการแสดงของชนเผ่าจ้วง จากมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ทรงพระอักษรจีน และฉายพระฉายาลักษณ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารและอาจารย์สถาบันขงจื่อ  รายละเอียดเพิ่มเติม...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด รพ. สุทธาเวช

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปยังโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์” ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา  รายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559- 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 -2558

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 -2558 ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  รายละเอียดเพิ่มเติม...

บรรยากาศภายนอกบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559- 2560

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 8,254 คน ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก 160 คน ปริญญาโท 459 คน และปริญญาตรี 7,635 คน รายละเอียดเพิ่มเติม...

มมส จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้ได้รับพระราชทานเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ และรางวัลนักวิจัยดีเด่น ณ ลานคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รายละเอียดเพิ่มเติม...

มมส จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ อาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม...มมส จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556-2557 (ชุดที่ 1)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556 -2557 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  รายละเอียดเพิ่มเติม...