ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  49  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2537  ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ. 2539 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในคราวประชุม  ครั้งที่  7/ 2560  วันที่  27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง แด่

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  49  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2537  ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ. 2539 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในคราวประชุม  ครั้งที่  7/ 2560  วันที่  27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักติ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537  ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ. 2539 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในคราวประชุม  ครั้งที่  7/ 2560  วันที่  27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านเพิ่มเติม: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์...