อาคารศูนย์ประชุม มมส สวย โดดเด่น ร่วมสมัย พร้อมใช้ปี 2561

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย นายปัญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการและผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามความเรียบร้อย โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ เขตพื้นที่ในเมือง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รายละเอียดเพิ่มเติม...

พระราโชวาท

พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระร
าชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ -๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
.........................................................

อ่านเพิ่มเติม: พระราโชวาท

มมส เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 -2560

วันที่ 11 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการเตรียมความพร้อมสถานที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 -2560 รายละเอียดเพิ่มเติม...

มมส ติดตามการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่บริเวณอาคารพลศึกษา เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมสถานที่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 รายละเอียดเพิ่มเติม...

มมส เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสถานที่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560  รายละเอียดเพิ่มเติม...

มมส ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดระเบียบผู้ประกอบการเส้นทางรับเสด็จและบริเวณโดยรอบอาคารพลศึกษา

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม เป็นประธานประชุมร่วมกับ เทศบาลตำบลขามเรียง เทศบาลตำบลท่าขอนยาง สถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ สถานีตำรวจภูธรกันทรวิชัย ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดระเบียบผู้ประกอบการบริเวณเส้นทางเสด็จและบริเวณโดยรอบอาคารพลศึกษาโดยจะร่วมวางอัตรากำลังระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560  รายละเอียดเพิ่มเติม...

มมส ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจราจร ถวายอารักขา และความสงบเรียบร้อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.3.0 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ฝ่ายจราจร ถวายอารักขา และความสงบเรียบร้อย ครั้งที่ 1/2560  รายละเอียดเพิ่มเติม...

มมส เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณลานสะเดา อาคารพลศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับการเตรียมความพร้อมสถานที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 โดยมี นายกรกฎ ปางลิลาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ (ฝ่ายงานซ่อมบำรุง) พร้อมด้วย ทีมบุคลากรในส่วนงานฝ่ายต่างๆ กองอาคารสถานที่ ดำเนินการเตรียมความพร้อมป้ายแสดงความยินดีกับบัณฑิต เตรียมไม้ดอกไม้ประดับบริเวณโดยรอบอาคารพลศึกษาเพื่อความสวยงาม ทั้งนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รายละเอียดเพิ่มเติม...

ผู้บริหาร มมส ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมสถานที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมสถานที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ อาจารย์ สันทนา ภิรมย์เกียรติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ นางฉันทลักษณ์ สาชำนาญ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ลงพื้นที่บริเวณอาคารพลศึกษาเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมสถานที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  รายละเอียดเพิ่มเติม...

มมส ประชุมร่วมหัวหน้าส่วนราชการแถลงแผนถวายความปลอดภัย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมกันทรวิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย พล.ต.เดชอุดม นิชรัตน์ ผบ.มทบ.26 พร้อมด้วย รองศาตราจารย์ ดร.บพิธ บุปผโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมประชุมแถลงแผนการถวายความปลอดภัย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560  รายละเอียดเพิ่มเติม...