ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

 

 

อ่านเพิ่มเติม: รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น นักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น และผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

 

 

อ่านเพิ่มเติม: รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559

วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559

รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2559

วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559

 

 

อ่านเพิ่มเติม: รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2559

รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559

วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น นักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น และผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559

 

 

อ่านเพิ่มเติม: รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559

ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558

วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558

 

 

อ่านเพิ่มเติม: ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558

รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ และนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558

วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ  และนักวิจัยดีเด่น นักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น และผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558

 

 

อ่านเพิ่มเติม: รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ และนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558

วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ และนักวิจัยดีเด่น นักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น และผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557

รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรนนท์ สายัณห์เกณะ รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น
2. ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประเภททำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ศรีภา รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์
4. อาจารย์วิวัฒน์ วอทอง รางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยา­ลัยมหาสารคาม ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ
5. นางสาวจินตรา จันทร์เหลือง (จินตหรา พูนลาภ) รางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยา­ลัยมหาสารคาม ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นักวิจัยดีเด่น นักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น และผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สายจันทา รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น
2. อาจารย์ ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ รางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น

อ่านเพิ่มเติม: วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ และนักวิจัยดีเด่น...

วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557

1. พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการก­ีฬา
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยกาญจน ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์เฉลิม วราวิทย์ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
4. ศาสตราจารย์พิเศษชลธิรา สัตยาวัฒนา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาไทศึกษา
5. ศาสตราจารย์พิเศษประสพสุข บุญเดช ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
6. นายสุภชัย วีระภุชงค์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
7. นายอักกพล พฤกษะวัน ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม

อ่านเพิ่มเติม: วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557