วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555

1.  รองศาสตราจารย์ทรงคุณ อัตถากร  ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2.  นายบุญชัย โชควัฒนา  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
3.  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา  ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
4.   ศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร โพธินาม  ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

อ่านเพิ่มเติม: วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555

วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555

1.  นายธีระพงษ์ โสดาศรี  รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ  ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น
2.  ดร.อุษา กลิ่นหอม  รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ  ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย
3.  ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง  รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ  ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี  รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ  ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ
5.  นายสังคม ทองมี  รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ  ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม: วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555

วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ นักวิจัยดีเด่น นักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น และผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ สีหานาม  รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.  ดร.บรรจบ วันโน  รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.  ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล  รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น  ด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวงศ์  เหล่าสุวรรณ  รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น  ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่สังคม

อ่านเพิ่มเติม: วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ นักวิจัยดีเด่น นักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น และผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น...

วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2554

1. รองศาสตราจารย์วีระ สัจกุล ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
3. นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
4.  ศาสตราจารย์เกียรติยศนายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
5. นายปัญญา ถนอมรอด ปริญญานิติศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

อ่านเพิ่มเติม: วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2554

วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2554

1. ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์
2. ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ได้แก่ นายศรีเมือง เจริญศิริ
3. ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาชีพ ได้แก่ นางอุไร ขานนาม
4. ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ นายณรงค์ พงษ์ภาพ (นภดล ดวงพร)

อ่านเพิ่มเติม: วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2554

วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ นักวิจัยดีเด่น นักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น และผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2554

1.  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ขวัญเรือน พาป้อง สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
2. สาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลาด จันทรสมบัติ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
3. รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่สังคม ได้แก่ อาจารย์ทนงศักดิ์ มูลตรี สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
4. รางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ได้แก่ อาจารย์ ดร.นเรศ มีโส สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม: วีดิทัศน์ประกาศเกียรติคุณ นักวิจัยดีเด่น นักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น และผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น...