รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น

          ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ หรือสังคมวิชาการทั่วไป ตลอดจนเพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้านบริการวิชาการ บัดนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกในคราวประชุม ที่ 6/2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ให้บริการวิชาการดีเด่น