รางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น

          ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ หรือสังคมวิชาการทั่วไป ตลอดจนเพื่อเป็นการกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัย คิดค้นนวัตกรรมใหม่ บัดนี้คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกในคราวประชุม ที่ 6/2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: รางวัลเชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น