ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  49  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2537  ประกอบกับข้อ  11  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.  2539  สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในคราวประชุม  ครั้งที่  7/ 2559  วันที่  27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีศักดิ์และสิทธิ์ตามปริญญาตั้งแต่วันที่  27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

นายวิจารย์ สิมาฉายา (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  49  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2537  ประกอบกับข้อ  11  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.  2539  สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในคราวประชุม  ครั้งที่  7/ 2559  วันที่  27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีศักดิ์และสิทธิ์ตามปริญญาตั้งแต่วันที่  27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม: นายวิจารย์ สิมาฉายา (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา)

นายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  49  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2537  ประกอบกับข้อ  11  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.  2539  สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในคราวประชุม  ครั้งที่  7/ 2559  วันที่  27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีศักดิ์และสิทธิ์ตามปริญญาตั้งแต่วันที่  27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม: นายสมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

นางอังคณา นีละไพจิตร (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  49  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2537  ประกอบกับข้อ  11  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.  2539  สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในคราวประชุม  ครั้งที่  7/ 2559  วันที่  27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีศักดิ์และสิทธิ์ตามปริญญาตั้งแต่วันที่  27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม: นางอังคณา นีละไพจิตร (ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา)

Prof Cho ,Hang Rok Ph.D. (Honorary Degree in Doctorof Philosophy in Korean)

By virtue of Section 49 of Mahasarakham University Act B.E. 2537 No. 11, in conjunction with Mahasarakham University Regulations on Honorary Degree Conferment B.E. 2539, Mahasarakham University Councill,at the 7/2017 meeting held on July 27, 2017 has made a unanimous agreement to confer the honorary degree of  Doctor of  Philosophy in Korean upon 

อ่านเพิ่มเติม: Prof Cho ,Hang Rok Ph.D. (Honorary Degree in Doctorof Philosophy in Korean)